What's on

Kulturveräin Wormer

Menu

Plats & Boissons Prix
Saucisse avec choucroute 6 €
Vin chaud (blanc) 4 €
Eau minérale (1€ de consigne) 3 €
Fanta (1€ de consigne) 3 €
Coca (1€ de consigne) 3 €

 

2015 haten e puer Frënn eng gutt Iddi. Hir gemeinsam Aufgab ass et duerch verschidde Manifestatiounen am Laf vum Joer beschtméiglech um kulturelle Liewe matzewierken an zesumme mat Memberen a Frënn vum Kulturveräin e puer schéi Stonnen ze verbréngen. De Schwéierpunkt vun hirem Engagement ass d’Erhale vun Traditiounen a Bräicher, awer och d’Fërderung vu regionale Produkter.